ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತೃಪ್ತರಾಗದಿದ್ದರೆ,  ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಫಾರಂ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ :complaint@rashtrakoota.com